Prawo zamówień publicznych – co warto wiedzieć

Co to jest prawo zamówień publicznych?

Prawo zamówień publicznych dotyczy podmiotów publicznych i określa między innymi sposoby oraz warunki w jakich może nastąpić zamówienie a następnie dostawa towarów czy wykonanie usług, którymi zainteresowany jest podmiot publiczny.

Kto musi stosować prawo zamówień publicznych?

Prawo zamówień publicznych zobowiązane są stosować jednostki sektora finansów publicznych, w tym cała administracja rządowa i samorządowa, państwowe jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej oraz podmioty prawa publicznego w tym między innymi publiczna telewizja i radio czy spółki komunalne.

Kiedy organizowany jest przetarg?

Według prawa zamówień publicznych, jeśli zamówienie przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość trzydziestu tysięcy euro – wówczas konieczne jest zorganizowanie przetargu. Przetarg to rodzaj konkursu, w którym firmy zainteresowane dostawą towarów czy usług przedstawiają zamawiającemu swoje oferty. Następnie wybierana jest najkorzystniejsza z nich. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium lub gwarancji wadialnej. Wadium to środki finansowe wpłacane na konto zamawiającego, które stanowią zabezpieczenie warunków przedstawionych w ofercie. Alternatywą dla wadium są gwarancje wadialne, szerzej na temat ich stosowania można dowiedzieć się na stronie – http://gwarancjeprzetargowe.pl/.

Kto wygrywa przetarg?

Zwycięzcom przetargu powinna zostać firma, która przedstawiła najlepszą ofertę. Poprzez najlepszą rozumie się taką, która najlepiej zaspokaja potrzeby zamawiającego. W praktyce często okazuje się, że poprzez najlepszą rozumiana jest oferta najkorzystniejsza cenowo.

Przetarg i co dalej?

Zamawiający podpisuje ze zwycięską firmą umowę na wykonanie usług czy dostawę towaru. Tutaj także prawo zamówień publicznych nakłada na wykonawcę obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, jeśli zamówienie na towary i usługi przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość dziesięciu milionów euro.